Tuesday, February 17, 2009

Pratah Stava: Stotra-Hymn in praise of Shri Radha-Krishna


Prata: Smarami Yug keli-rasabhishiktan

Vrindavan Suramneeyamudar-Vriksham.

Sauri-pravah-vritmatmagunh-prakashan,

Yugmanghri-renu-kanikanchit sarvsatvam.


Pratah smarami dadhighosh vineet nidran,

Nidravsan ramneeya mukhanuragam.

Unnidra padam nayanan navneerdaambhan,

Hridyanvadhya lalnanchit vaam bhagam.


Pratarbhjami shayanotithat yugam rupan,

Sarveshvaran sukhkaran rasikeshabhoopam.

Anyonyakeli raschihan-sakhidrigaughan,

Sakhyavritan surat kam manoharan cha.


Pratarbhaje suratsar payodhi chihanan,

Gandsthalen nayanen cha sanddhanau.

Ratyadhyashesh shubhdau samupet kamau,

Shri Radhikavar-purandar punyapunjau


Pratardhrami hridyen hridishaneeyan,

Yugamsvarupmanishan sumnoharan cha.

Lavanyadhaam lalnabhirupeyamaan-

Muthapyamanmanumeyamasheshveshaih.


Pratarbraveemi Yugalavapi somrajau,

Radhamukund-pashupal sutau varishthau.

Govindchandra Vrashbhanusutau varishthau,

Sarveshvarau svajanpalan-tatpareshau.


Pratarnmami Yugalanghri saroj kosh-

Mashtang yukt vapusha bhavduhkhdaram.

Vrindavane suvicharantmudar chihnan,

Lakhamya urojdhritkunkumragpushtam.


Pratarnmami Vrashbhanusutapdabjan,

Netralibhih parinutan Brajsundarinaam.

Prematurenh harina suvisharden,

ShrimadBrajesh-tanyen sadabhivandhyam.


Sanchintneyamnumrigyambheesht dohan,

Sansartaapshamanan charanan maharham.

Nandatmajasya satatan mansa gira cha,

Sansevyami vapusha pranyen ramyam.


Pratah stavmiman punyan pratrutthay yah pathet.

Sarv kalan kriyastsya safalasyuh sada dhruvah.


This stotra or hymn of praise composed by revered Shri Nimbarkacharyaji takes the reader on a visually rich journey, celebrating the love of Shri Radha-Krishna. The words express the deeper ecstasies of devotion attained by eminent personages, on sighting the romantic dalliance of the Yugal or Shri Radha-Krishna.

No comments: