Monday, August 9, 2010

Shri Shiva Tandava Stotram: In Sanskrit


Jatatavee galjjalapravah pavitasthale

Galeavalambya lamhitan bhujanga tunga malikam |

IDamaddamaddamaddamaddamanninadavadda marvayam

Chakar Chand tandavam tanotu nah Shivah Shivam ||1||

Jatakatah sambhram-bhramanni-limp nirjhari -

Vilol veechi vallari virajman moordhani |

Dhagaddhagadhagajjawallat pattapavake

Kishore Chandrashekhare ratih pratikshnan mum ||2||
Dharadharendra nandini vilas bandhu bandhur -

Sphraddigant santati pramidman manse |

Kripakatakchha dhorani Niruddha - durharapadi

Kwachiddigambare manovinodmetu vastuni ||3||

Jatabhujanga pingalasphuratphanamani prabha -

Kadamba kumkumadrava pralipta digvla dhoomukhe |

Madandhasindhurasphuratva guttariya mdure

Mano Vinodmadbhutam vibhartu bhootabhatari ||4||

Sahastra lochana prabhritya shesh lekha shekhar -

Prasoondhooli dhorini vidhoosaran ghri peethabhuh: ||

Bhujang raj Malaya Nibadhajat jootakah:

Shriye Chiraya jayatam chakorbandhushekharah: ||5||

Lalatachatvara jwaladdhanan dhagaddhagaddhaga bha

Nipccta panchasayakam namannilimpanayakam |

Sudhamavookha lekhaya virajman shekharam

Mahakapali sampade shiro jatalmastu nah: ||6||

Karala bhalapattika dhagaddhagaddhagajjwala -

Dhananjayahutikrita- prachanda panch sayake

Dharadharendranadini kushagra chitra patraka -

Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmum ||7||

Naveen meghamandali niruddhadurdharsphur -

Tkuhunisheethini tamah prabandhabaddha kan darah:

Nilipa nirjhari dharastanotu krittasindhurah:

Kalanidhan bandhurah shriyam jagatdhurandharah: ||8||

Praphullancela pankaja prapanch kalimaprabha -

Valambikanlhakandali ruchi prabaddha kandharam |

Smarchhidam purachhidam bhava chhidam makhachidain

Gaja chhidandhakachidam tamant kachidam bhaje ||9||

Akharvasarvamangla kala kadamabamanjari -

Rasapravah madhuri virjrimbhanam dhuvratam |

Smrantakam Purantakam bhavantakam Makhantakam

Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur

Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat

Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungam angala

Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Drishadvvichitra talpayor-bhujangmaukti kasrajo -

Rgarishtha ratna loshtayon: Shuridwipakaha pakshyoh: |

Trinar vindachachakshushoh: Prajamahee mahendra yoh:

Sama pravritikah: kada sada Shivam bhajamyaham || 12 ||

Kada nilampa nirjhari nikunjakotare vasan

Vimuktadurmatih sada shirastha manjali vahan |

Vilola lolaochano lalambhalla lagnakah:

Shiveti mantramuccharan kada sukhi bhavamyaham ||13||

Imam hi nitya meva mottamam stvam

Pathansmaranbru vannaro vishudhameti santatam

Hare gurau subhaktimashu, yatinanyatha gatim

Vimohanam hi dchinam Sushankarasya chintanam ||14||

Poojavasan saniaye dashvaktrageetam

Yah Shambhu poojan param pathati pradoshc,

Tasya sthiran rath gajendra tungamukta,

Lakshmin sadaiva sumukheem prad-dati Shambhuh:||15||

No comments: