Monday, August 9, 2010

Shri Shiva Tandava Stotram: In Sanskrit

Shiva's Tandava


Jatatavee galjjalapravah pavitasthale
Galeavalambya lamhitan bhujanga tunga malikam |
IDamaddamaddamaddamaddamanninadavadda marvayam
Chakar Chand tandavam tanotu nah Shivah Shivam ||1||
Jatakatah sambhram-bhramanni-limp nirjhari -
Vilol veechi vallari virajman moordhani |
Dhagaddhagadhagajjawallat pattapavake
Kishore Chandrashekhare ratih pratikshnan mum ||2||Dharadharendra nandini vilas bandhu bandhur -
Sphraddigant santati pramidman manse |
Kripakatakchha dhorani Niruddha - durharapadi
Kwachiddigambare manovinodmetu vastuni ||3||
Jatabhujanga pingalasphuratphanamani prabha -
Kadamba kumkumadrava pralipta digvla dhoomukhe |
Madandhasindhurasphuratva guttariya mdure
Mano Vinodmadbhutam vibhartu bhootabhatari ||4||
Sahastra lochana prabhritya shesh lekha shekhar -
Prasoondhooli dhorini vidhoosaran ghri peethabhuh: ||
Bhujang raj Malaya Nibadhajat jootakah:
Shriye Chiraya jayatam chakorbandhushekharah: ||5||
Lalatachatvara jwaladdhanan dhagaddhagaddhaga bha
Nipccta panchasayakam namannilimpanayakam |
Sudhamavookha lekhaya virajman shekharam
Mahakapali sampade shiro jatalmastu nah: ||6||
Karala bhalapattika dhagaddhagaddhagajjwala -
Dhananjayahutikrita- prachanda panch sayake
Dharadharendranadini kushagra chitra patraka -
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmum ||7||
Naveen meghamandali niruddhadurdharsphur -
Tkuhunisheethini tamah prabandhabaddha kan darah:
Nilipa nirjhari dharastanotu krittasindhurah:
Kalanidhan bandhurah shriyam jagatdhurandharah: ||8||
Praphullancela pankaja prapanch kalimaprabha -
Valambikanlhakandali ruchi prabaddha kandharam |
Smarchhidam purachhidam bhava chhidam makhachidain
Gaja chhidandhakachidam tamant kachidam bhaje ||9||
Akharvasarvamangla kala kadamabamanjari -
Rasapravah madhuri virjrimbhanam dhuvratam |
Smrantakam Purantakam bhavantakam Makhantakam
Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||
Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungam angala
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||
Drishadvvichitra talpayor-bhujangmaukti kasrajo -
Rgarishtha ratna loshtayon: Shuridwipakaha pakshyoh: |
Trinar vindachachakshushoh: Prajamahee mahendra yoh:
Sama pravritikah: kada sada Shivam bhajamyaham || 12 ||
Kada nilampa nirjhari nikunjakotare vasan
Vimuktadurmatih sada shirastha manjali vahan |
Vilola lolaochano lalambhalla lagnakah:
Shiveti mantramuccharan kada sukhi bhavamyaham ||13||
Imam hi nitya meva mottamam stvam
Pathansmaranbru vannaro vishudhameti santatam
Hare gurau subhaktimashu, yatinanyatha gatim
Vimohanam hi dchinam Sushankarasya chintanam ||14||
Poojavasan saniaye dashvaktrageetam
Yah Shambhu poojan param pathati pradoshc,
Tasya sthiran rath gajendra tungamukta,
Lakshmin sadaiva sumukheem prad-dati Shambhuh:||15||

No comments: